• Linia nr 1

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. zobowiązuję się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://pkmczdz.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  serwisu internetowego https://pkmczdz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.06.01

Data ostatniej aktualizacji: 2020.12.31

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o niezwłoczny kontakt z sekretariatem Spółki drogą elektroniczną pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 32 215 91 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.


Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.


Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

  • Biurowiec przy ul. Michała Drzymały 16 w Czechowicach-Dziedzicach

Do budynku prowadzi wejście bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku znajdują się schody prowadzące do pomieszczeń administracyjno-biurowych, które zlokalizowane są na pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy oraz brak jest podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość obsługi osób niepełnosprawnych na holu głównym. W holu głównym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszelkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  • Punkt Sprzedaży Biletów przy ul. Towarowej 128 w Czechowicach-Dziedzicach (dworzec autobusowy)

Do punktu sprzedaży biletów prowadzi wejście bezpośrednio z chodnika. Wejście ograniczone jest dwoma stopniami. Dla ułatwienia dla interesantów zamontowano stosowną poręcz. Obsługa interesantów odbywa się poprzez dwa stanowiska kasowe. Z uwagi na fakt, że punkt jest zlokalizowany na terenie dworca autobusowego nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.

W punkcie sprzedaży biletów nie ma dostępnej toalety dla interesantów. Do punktu sprzedaży biletów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W punkcie sprzedaży biletów nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest również głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W punkcie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Dostępność taboru autobusowego poprzez udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

  • 18 autobusów niskopodłogowych (cały tabor 19 autobusów),
  • 18 autobusów wyposażonych w ręcznie rozkładaną rampę najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych,
  • w 18 autobusach wydzielone jest miejsce do zamocowania wózka inwalidzkiego za pomocą pasa bezwładnościowego z możliwością zasygnalizowania kierowcy o zamiarze opuszczenia autobusu,
  • 7 autobusów z przyciskami „na żądanie” z oznaczeniami w języku Braille’a,
  • 7 autobusów z systemem informacji pasażerskiej wskazującymi najbliższy przystanek oraz pozostałe przystanki na trasie przejazdu.
Top
Accessibility