Deklaracja dostępności

dla strony internetowej https://pkmczdz.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://pkmczdz.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-06-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa https://pkmczdz.pl spełnia większość wymagań wynikających z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności , pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 215 91 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biurowiec przy ul. Michała Drzymały 16 w Czechowicach-Dziedzicach Do budynku prowadzi wejście bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku znajdują się schody prowadzące do pomieszczeń administracyjno-biurowych, które zlokalizowane są na pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy oraz brak jest podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość obsługi osób niepełnosprawnych na holu głównym. W holu głównym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszelkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Punkt Sprzedaży Biletów przy ul. Towarowej 128 w Czechowicach-Dziedzicach (dworzec autobusowy) Do punktu sprzedaży biletów prowadzi wejście bezpośrednio z chodnika. Wejście ograniczone jest dwoma stopniami. Dla ułatwienia dla interesantów zamontowano stosowną poręcz. Obsługa interesantów odbywa się poprzez dwa stanowiska kasowe. Z uwagi na fakt, że punkt jest zlokalizowany na terenie dworca autobusowego nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych. W punkcie sprzedaży biletów nie ma dostępnej toalety dla interesantów. Do punktu sprzedaży biletów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W punkcie sprzedaży biletów nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest również głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W punkcie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Dostępność taboru autobusowego poprzez udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością 18 autobusów niskopodłogowych (cały tabor 19 autobusów), 18 autobusów wyposażonych w ręcznie rozkładaną rampę najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych, w 18 autobusach wydzielone jest miejsce do zamocowania wózka inwalidzkiego za pomocą pasa bezwładnościowego z możliwością zasygnalizowania kierowcy o zamiarze opuszczenia autobusu, 7 autobusów z przyciskami „na żądanie” z oznaczeniami w języku Braille’a, 7 autobusów z systemem informacji pasażerskiej wskazującymi najbliższy przystanek oraz pozostałe przystanki na trasie przejazdu. W drugiej połowie 2022 roku planowany jest zakup pierwszych autobusów przegubowych przystosowanych do obsługi osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

Aplikacja mobilna iPKM – https://ipkm.pkmczdz.pl

Aplikacja mobilna iPKM w wersji dla systemu Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.sims.pkm.czechowice.dziedzice&hl=pl&gl=US

Aplikacja mobilna iPKM w wersji dla systemu iOS – https://apps.apple.com/nz/app/ipkm-czechowice-dziedzice/id1575342712

Informacja dotycząca obsługi osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się w PKM Czechowice-Dziedzice sp. z o.o.

Informacja dotycząca obsługi osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się w PKM Czechowice-Dziedzice sp. z o.o.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:

 • Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Skorzystania z usług wybranego tłumacza języka migowego:

PJM – polskiego języka migowego,

SJM – systemu językowo-migowego,

SKOGN – systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 100) która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych poprzez:

 • Wypełnienie wniosku o udostępnienie tej usługi, który można pobrać:
  • w siedzibie PKM Czechowice-Dziedzice sp. z o.o. ul. Michała Drzymały 16,                                          43-502 Czechowice-Dziedzice
  •  ze strony internetowej wg załączonego wzoru PDF, DOC
 • Przygotowanie samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:
  • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
  • informację o tym co dana osoba chce załatwić w w siedzibie PKM Czechowice-Dziedzice sp. z o.o.;
  • przewidywany termin wizyty w siedzibie w siedzibie PKM Czechowice-Dziedzice                             sp. z o.o.;
  • metodę komunikowania się tj. informację o tym, czy będzie to tłumacz PJM, SJM, SKOGN

Zgłoszenie można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl
 • pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:/ /PKMCzDz/SkrytkaESP
 • faksem na numer 32 215 43 13
 • smsem pod numer telefonu +48 510 225 581
 • listownie na adres PKM Czechowice-Dziedzice sp. z o.o. ul. Michała Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem PKM Czechowice-Dziedzice sp. z o.o. ul. Michała Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.

Top
Accessibility