Uprawnienia do ulg

Uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., a także określenie dokumentów poświadczających te uprawnienia
– obowiązują od 01.05.2023 r.


Uprawnienia ustawowe do przejazdów bezpłatnych środkami publicznymi komunikacji miejskiej:

 1. Posłowie i senatorowie – na postawie art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 z późn. zm);
 2. Inwalidzi wojenni – na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.);
 3. Przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej – na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.);
 4. Inwalidzi wojskowi – na podstawie art. 41 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.);
 5. Przewodnik towarzyszący inwalidzie wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej – na podstawie art. 41 w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.);
 6. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 listopada 2006 r.o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. Nr 249, poz. 1824 ze zm.) – na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy.

Uprawnienia gminne do przejazdów bezpłatnych środkami publicznymi komunikacji miejskiej, na podstawie Zarządzenia Nr 67/23 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 kwietnia 2023 r. 

 1. Dzieci do ukończenia 4 lat – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka,
 2. Osoby które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia),
 3. Dzieci i młodzież dotknięta niepełnosprawnością, na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły lub przedszkola i z powrotem wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem – na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora przedszkola lub ważnej legitymacji szkolnej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia wydanego przez właściwy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia właściwej komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do jednej z grup inwalidów, orzeczenia
  właściwego organu, o co najmniej częściowej niezdolności do pracy, lub orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności,
 4. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia właściwego organu o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a także na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 5. Ociemniali wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem – na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień umiarkowany) z symbolem niepełnosprawności 04-O, orzeczenia właściwego organu potwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolem niepełnosprawności 04-O albo potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy (zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) z powodu stanu narządu wzroku,
 6. Pracownicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. zatrudnieni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, małżonkowie pracowników i ich dzieci do lat 18, a dzieci uczące się i niepracujące do 25 lat, emeryci i renciści oraz osoby korzystające ze świadczeń rehabilitacyjnych, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, rentę lub do korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych byli zatrudnieni w ww. przedsiębiorstwie oraz współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych – na podstawie biletu wydanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.,
 7. Krwiodawcy, którzy oddali: – kobiety – 15 litrów krwi,
  – mężczyźni – 18 litrów krwi,
  na podstawie legitymacji wydanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach w oparciu o dane uzyskane od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo, oraz Honorowi Dawcy Krwi z przyznaną odznaką „Honorowy Dawca Krwi” – Zasłużony dla Zdrowia Narodu – na podstawie legitymacji do przyznanej odznaki,
 8. Policjanci podczas wykonywania czynności służbowych,
 9. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 10. Osoby upoważnione do kontroli biletów w środkach lokalnego transportu zbiorowego podczas wykonywania czynności służbowych na podstawie imiennego identyfikatora,
 11. Osoby bezrobotne korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zamieszkałe na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, które podpisały kontrakt socjalny w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 182 ze zm.) – na podstawie ważnego zaświadczenia o spełnieniu tych warunków wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach,
 12. Właściciele (współwłaściciele) samochodu, w dniu 22 września każdego roku („Dzień bez samochodu”) – na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie,
 13. Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wolontariusze biorący udział w akcjach organizowanych przez Gminę Czechowice-Dziedzice – na podstawie legitymacji wolontariusza w dniu zbiórki pieniędzy,
 14. Weterani lub weterani poszkodowani, tj. osoby, które brały udział w działaniach poza granicami państwa – na podstawie legitymacji wydanej przez właściwy organ potwierdzający nabycie statusu weterana lub weterana poszkodowanego.

Uprawnienia ustawowe do korzystania z 50 % ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej:

 1. Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie ustawy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm);
 2. Studenci – na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
 3. Słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – na podstawie art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zw. z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
 4.  Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – na podstawie art. 9f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zw. z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Uprawnienia gminne do przejazdów ulgowych środkami publicznymi komunikacji miejskiej, na podstawie Zarządzenia Nr 174/21 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 17 listopada 2021 r. do korzystania z biletów ulgowych 50% są uprawnieni:

 1. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia, szkoły branżowej, liceum, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór MENiS). Prawo do korzystania z biletów ulgowych nie dotyczy uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – po ukończeniu 19 roku życia,
 2. Dzieci od lat 4 do ukończenia 7 roku życia – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku,
 3. Emeryci – na podstawie ważnej legitymacji emeryta albo aktualnego odcinka emerytury, wraz z dowodem tożsamości,
 4. Renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z ważną legitymacją rencisty albo aktualnym odcinkiem renty, wraz z dowodem tożsamości,
 5. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne z ważną decyzją lub ważnym zaświadczeniem albo aktualnym odcinkiem świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z dowodem tożsamości,
 6. Jeden rodzic lub opiekun dziecka niepełnosprawnego na przejazd w czasie powrotu do domu po odwiezieniu dziecka do przedszkola lub szkoły i w czasie przejazdu z domu do przedszkola lub szkoły po odbiór dziecka po zakończonych zajęciach szkolnych – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz jednego z następujących dokumentów: legitymacji osoby niepełnosprawnej (dziecka) bez względu na grupę inwalidzką/stopień niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności dziecka bez względu na grupę inwalidzką/ stopień niepełnosprawności,
 7. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach – na podstawie ważnej legitymacji pracownika socjalnego– podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 8. Osoby świadczące usługi opiekuńcze na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach – na podstawie ważnego zaświadczenia wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach– podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 9. Osoby biorące udział w programie „Rodzina 3+” zgodnie z regulaminem tego programu – na podstawie karty „Rodziny 3+”.
 10. Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdzony, w drodze decyzji administracyjnej, przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

UWAGA ! Obywatelom Unii Europejskiej przysługują analogiczne ulgi i uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, jak w przypadku obywateli polskich – na podstawie dokumentów potwierdzających status odpowiadający jednemu z uprawnień wymienionych w wykazie osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa przetłumaczonych na język polski.

Top
Accessibility