• Linia nr 1

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. jest Spółka.

Inspektor Danych Osobowych:

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 32 215 91 78 lub poprzez e-mail rodo@pkm.czechowice-dziedzice.pl

Cele przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą lub określonych przepisami prawa, a także na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

Kategorie odbiorców danych osobowych:

Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu w jakim dane są przetwarzane; dane będą przetwarzane w celu archiwalnym, podatkowym oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego:

Osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych:

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych na podstawie przepisów prawa.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wykonanie dalszych czynności.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

REGULAMIN funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.

Top
Accessibility