REGULAMIN funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.reprezentowana przez Prezesa Zarządu w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego kieruje się zasadą adekwatności tj. administrator danych osobowych może pozyskiwać jedynie te dane, co do których istnieje formalnoprawne uzasadnienie ich pobierania oraz zasadą proporcjonalności tj. doboru stosownej technologii monitoringu.
 2. Regulamin monitoringu wizyjnego określa:
  • cel stosowania monitoringu wizyjnego;
  • zasady stosowania monitoringu wizyjnego;
  • zakres stosowania monitoringu wizyjnego;
  • zasady rejestracji i zapisu danych oraz sposób ich zabezpieczenia;
  • zasady udostępniania zgromadzonych danych.

§ 2

Podstawa prawna

 1. Niniejszy regulamin oparto na następujących aktach prawnych:
  • Ustawa z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781);
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

§ 3

Cel stosowania monitoringu wizyjnego

 1. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia pracowników Spółki, klientów oraz innych osób znajdujących się na terenach należących do Spółki;
  • zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenach należących do Spółki, w tym zapobiegania kradzieżom i dewastacjom;
  • ograniczenia zachowań i zdarzeń nagannych, mogących wpływać negatywnie na działalność oraz wizerunek Spółki;
  • zwiększenia bezpieczeństwa w autobusach Spółki,
  • ograniczenia wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób korzystających z komunikacji miejskiej;
  • ograniczenia dewastacji oraz kradzieży w autobusach Spółki;
  • wyjaśniania sytuacji konfliktowych, skarg, reklamacji, zdarzeń drogowych;
  • wspomagania ustalania sprawców szkód lub kradzieży;
  • ograniczenia dostępu na teren należący do Spółki osób nieuprawnionych.

§ 4

Miejsca stosowania monitoringu wizyjnego

 1. Systemem monitoringu wizyjnego objęte są:
  • teren, którym zarządza Spółka, w tym budynki i pomieszczenia mieszczące się w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Michała Drzymały 16 oraz przy ul. Towarowej 128 (Punkt Sprzedaży Biletów);
  • plac manewrowy, którym zarządza Spółka znajdujący się w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Wisłą (przystanek Silesia);
  • autobusy należące do Spółki.
 2. Miejsca objęte systemem monitoringu wizyjnego dotyczą otwartej oraz zamkniętej przestrzeni publicznej. Za otwartą przestrzeń publiczną uznaje się miejsca dostępne publicznie tj. drogi, parkingi, przystanki autobusowe, natomiast za zamkniętą przestrzeń publiczną uznaje się obiekt ogrodzony i pomieszczenia w budynku.
 3. Wykaz miejsc objętych systemem monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 1.
 4. Wykaz pojazdów objętych systemem monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 2.

§ 5

Zakres stosowania systemu monitoringu wizyjnego

 1. System monitoringu wizyjnego składa się z następujących elementów:
  • kamer rejestrujących zdarzenia;
  • urządzenia rejestrującego oraz zapisującego materiał video na dysku twardym.
 2. Zakres przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym:
  • sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz;
  • czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem;
  • nr rejestracyjny pojazdu
 3. Rejestracji i zapisaniu na nośnikach podlega wyłącznie obraz z kamer monitoringu (bez rejestracji dźwięku).
 4. Kamery nie mogą rejestrować obrazu miejsc, gdzie mogłaby zostać naruszona prywatność oraz godność człowieka.
 5. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu sprawuje Kierownik Zaplecza Technicznego.

§ 6

Obowiązek Informacyjny

 1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe zostały pozyskane za pomocą sytemu monitoringu, jest spełniony w poniżej opisany sposób:
  • strefy objęte monitoringiem na terenie zajezdni oznaczone są piktogramami informującymi o monitoringu wizyjnym, które umieszcza się w widocznych miejscach;
  • w autobusach umieszczono piktogramy informujące osoby korzystające z komunikacji miejskiej o stosowaniu systemu monitoringu wizyjnego;
  • niniejszy regulamin umieszczony jest na stronie internetowej: https://pkmczdz.pl
 2. Osoby przebywające w miejscach objętych monitoringiem wizyjnym wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich wizerunku oraz wykonywanych czynności/zachowań, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitorującego.
 3. Biorąc pod uwagę art. 47 Konstytucji RP, który stanowi, iż każdy ma prawo do ochrony prywatnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o życiu osobistym, Spółka stosuje system monitoringu z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności pracowników.

§ 7

Udostępnienie zapisu z monitoringu wizyjnego

 1. Obraz zarejestrowany systemem monitoringu wizyjnego przechowywany jest nie dłużej niż przez okres 10 dni od dnia nagrania, a następnie jest usuwany poprzez nadpisanie danych.
 2. Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
 3. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. Po upływie okresów przechowywania nagrań, nagrania obrazu zawierające dane osobowe co do zasady podlegają usunięciu/zniszczeniu.
 4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu zarejestrowały zdarzenie mogące świadczyć o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa, a także w związku z działalnością Spółki, Prezes Zarządu może zdecydować o przeglądzie zapisu oraz sporządzeniu kopii nagrania obejmującego przedmiotowe zdarzenie.
 5. Kopia nagrania z monitoringu wizyjnego wydana może być tylko i wyłącznie organom ścigania, w związku z prowadzonym postępowaniem, na ich wniosek lub gdy nie narusza to prawa do ochrony wizerunku oraz prywatności innych zarejestrowanych monitoringiem wizyjnym osób, także stronie trzeciej, która udowodni swój interes prawny do otrzymania wyżej wymienionego zapisu.
 6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postepowania może zwrócić się do Zarządu Spółki z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem. Spółka nie gwarantuje zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora lub inny problem techniczny.
 7. Decyzję w przedmiocie zabezpieczenia i udostępnienia kopii nagrania podejmuje Prezes Zarządu.
 8. Kopię nagrania sporządza i przechowuje Kierownik Zaplecza Technicznego w zamkniętym i niedostępnym dla innych osób miejscu, do czasu wydania jej organom ścigania, albo stronie trzeciej. Kopia nagrania zostaje niezwłocznie usunięta.
 9. Administratorem danych systemu monitoringu wizyjnego jestPrzedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi w systemie monitoringu wizyjnego: e-mail: iod@pkmczdz.pl
 11. Dostęp do zapisów monitoringu wizyjnego posiadają:
  • Prezes Zarządu
  • Kierownik Zaplecza Technicznego
  • inni pracownicy, upoważnieni przez Prezesa Zarządu.
 12. Aktualny podgląd z zainstalowanych kamer monitoringu wizyjnego, za pośrednictwem monitorów, posiadają upoważnieni pracownicy Spółki.
 13. Czynności związane z udostępnianiem zapisów z kamer monitoringu wizyjnego są ewidencjonowane w Rejestrze udostępnień zapisów z kamer monitoringu w siedzibie Spółki, prowadzonym przez osoby upoważnione do przetwarzania.
 14. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu związanego z przetwarzaniem tych danych.
 15. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Prezes Zarządu.

Top
Accessibility