KLAUZULA INFORMACYJNA Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o. o.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Michała Drzymały 16 tek. 32 215 91 78 e-mail pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl zwane dalej PKM

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie 32 215 91 78 lub poprzez e-mail rodo@pkm.czechowice-dziedzice.pl

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016).

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 222 Kodeksu pracy), tj. w celu:

  1. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, gości oraz innych osób przebywających na terenie objętym monitoringiem;
  2. ochrony mienia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH (WIZERUNKU)

Zapis z kamer przemysłowych będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Po tym okresie materiał podlega automatycznemu skasowaniu (nadpisaniu) z wyjątkiem zapisów dotyczących incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia lub dostępem osób nieupoważnionych.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub cywilnego).

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo do anonimizacji swojego wizerunku na zarejestrowanych nagraniach oraz do zapoznania się z zapisanym wizerunkiem przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności innych osób trzecich.

Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do:

– żądania usunięcia Państwa danych osobowych (wizerunku) w każdym czasie,

– żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Top
Accessibility